Strona główna Agenda forum Prelegenci Rejestracja Materiały do pobrania
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

II Finance Call Center Forum

odbywającej się 22 października 2013 r.
Hotel Mercure (dawnej Hotel Holiday Inn)
– sale: Scherzo i Ballada – I p.
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Firma

Imię

Nazwisko

Stanowisko służbowe/Dział

Telefon służbowy

Telefon komórkowy

Fax

Adres e-mail

Nazwa płatnika (o ile jest inna niż nazwa Firmy)

Adres płatnika

NIP płatnika

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz tel./fax (o ile osobą zgłaszającą nie jest uczestnik)

Adres e-mail osoby zgłaszającej (o ile osobą zgłaszającą nie jest uczestnik)

Proszę o wystawienie faktury proforma: Tak Nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PHU RENER faktur proforma i faktur VAT drogą elektroniczną: Tak Nie

Adres e-mail, na który będzie wysłana faktura (o ile adres ten jest inny niż uczestnika lub osoby zgłaszającej)

Dodatkowe uwagi

        

Opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji wynosi:

800,- PLN + 23% VAT za pierwszą osobę wskazaną w zgłoszeniu,
700,- PLN + 23% VAT za drugą i kolejną osobę wskazaną w tym samym zgłoszeniu.

Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, w tym: udział w sesjach tematycznych oraz lunch.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do dnia 4 października 2013 r. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie do 20 września 2013 r. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Jeżeli odstąpienie nastąpi w okresie od 21 września do 4 października 2013 r. Zamawiający jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości zamówienia (odstępne).

Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się datę wpływu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu do PHU RENER.

Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie.

Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie, a w przypadku zastrzeżonego odstępnego, poprzez złożenie oświadczenia i jednoczesną jego zapłatę.
Niestawienie się Zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty opłaty z tytułu uczestnictwa.

Płatności z tytułu uczestnictwa w Konferencji proszę dokonywać na konto Współorganizatora:

Nr konta: 48 1140 2017 0000 4902 1265 5421
PHU RENER Agnieszka Borowska
ul. Magiera 6 lok 47, 01-873 Warszawa
NIP: 527-136-50-64

Tytuł płatności:
"Za uczestnictwo w Konferencji – II FCCF – 22.10.2013 r. - <imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa firmy>"

Niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty proszę przesłać w terminie do dnia 15 października 2013 r. do:

RENER
e-mail: konferencje@phurener.pl
tel./fax: (+48) 22 41-25-737

Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń! Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie udziału po zamknięciu okresu rekrutacji tj. po 15 października 2013 r.

Po otrzymaniu kopii dowodu dokonania wpłaty/przelewu, w terminie 7 dni PHU RENER wystawi fakturę VAT i wyśle pocztą. Przy potwierdzeniu wpłaty/przelewu nadesłanym na mniej niż 7 dni przed szkoleniem, fakturę VAT uczestnicy otrzymają podczas Konferencji.

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną umieszczone w bazie danych PHU RENER i będą wykorzystywane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu podwyższenia jakości oferowanych Państwu usług, organizacji konferencji i szkoleń oraz działań marketingowych.

 
       
  Copyright
     
Finance Call Center Forum - strona główna